Slovník pojmů

Č G K N O P R S T

ČIŽP

ČIŽP je zkratka pro Českou inspekci životního prostředí. Tato státní organizace působí jako orgán ochrany přírody a krajiny a je odpovědná za dozor nad dodržováním zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí v České republice. Její činnost…

ČOV

ČOV je zkratka pro "čistírna odpadních vod". Jedná se o zařízení, které slouží k čištění komunálních, průmyslových nebo zemědělských odpadních vod před jejich vypuštěním do přírodních recipientů, jako jsou řeky, jezera nebo moře. Cílem čištění je…

Gastroodpad

Kuchyňský odpad, často označovaný také jako gastro odpad, je termín používaný pro označení odpadu vznikajícího při přípravě jídel v domácnostech, restauracích, kantýnách, jídelnách a dalších zařízeních poskytujících stravovací služby. Tento druh…

Kapalný odpad

Kapalný odpad je odpad ve formě kapaliny, který vzniká během různých průmyslových, komerčních, zemědělských nebo domácích činností. Může obsahovat širokou škálu látek, včetně chemikálií, olejů, tuků, barviv, rozpouštědel a dalších znečišťujících…

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je odpad, který obsahuje látky nebo vlastnosti, jež mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo zdraví lidí. Může jít o pevné, kapalné, pastovité nebo plynné materiály. Nebezpečné odpady mohou obsahovat toxické, žíravé, hořlavé,…

Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek je zařízení, které se využívá k odstranění olejů a ropných látek z odpadních vod. Jeho princip spočívá v oddělení těchto látek, které mají nižší hustotu než voda, a proto se ve speciálně navrženém zařízení shromažďují na…

Outsourcing

Outsourcing je proces, při kterém si firma najímá externí subjekty k vykonávání určitých úkolů nebo služeb, které by jinak mohla vykonávat interně. Tento přístup se často využívá k snížení nákladů, zlepšení efektivity nebo k získání specifických…

Polychlorované bifenyly

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou skupinou syntetických organických chemických sloučenin s biphenylovou strukturou, na kterou jsou připojeny chlorové atomy. PCB byly dříve široce využívány v průmyslu kvůli jejich chemické stabilitě, odolnosti vůči…

Recyklace odpadů

Recyklace odpadů je proces, při kterém se odpadové materiály, které by jinak skončily na skládce nebo v spalovně, sbírají, zpracovávají a přeměňují na nové produkty. Cílem recyklace je snížit spotřebu nových surovin, snížit energetickou spotřebu,…

Sedimentační jímka

Sedimentační jímka je zařízení nebo nádrž používaná především v oblasti čištění odpadních vod, která slouží k odstraňování pevných částic z kapaliny pomocí gravitačního usazování. Princip spočívá v tom, že odpadní voda vstupuje do jímky, kde je…

Těžké kovy

Těžké kovy jsou skupina kovů a metaloidů, které mohou být toxické pro živé organismy, i když jsou přítomny v malých koncentracích. Mezi těžké kovy patří například olovo, kadmium, rtuť, arzen, chrom a další. Tyto prvky se v přírodě vyskytují…

Tukový lapol

Tukový lapol je zařízení určené k zachytávání tuků a olejů z odpadních vod, které vznikají především v kuchyňských provozech, jako jsou restaurace, bistra nebo jídelny. Jeho hlavním účelem je zabránit úniku tuků do kanalizace, kde by mohly způsobit…