ČIŽP

ČIŽP je zkratka pro Českou inspekci životního prostředí. Tato státní organizace působí jako orgán ochrany přírody a krajiny a je odpovědná za dozor nad dodržováním zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí v České republice. Její činnost zahrnuje například kontroly podniků, staveb a zařízení, které mohou mít vliv na životní prostředí, a to včetně ověřování dodržování limitů emisí, nakládání s odpady, ochranu přírody a vodního hospodářství. ČIŽP také zasahuje v případech ekologických havárií a může ukládat sankce za porušení ekologické legislativy.