Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kaiser servis, spol. s r.o., IČ:26274906, se sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu
www.kaiserservis.cz

provozovatele:
Kaiser servis, spol. s r.o. IČ: 26274906, se sídlem Bezručova 608/36, Blansko


I. Vymezení pojmů

 1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod www.kaiserservis.cz, jenž je provozován provozovatelem - Kaiser servis, spol. s r.o. IČ: 26274906, se sídlem Bezručova 608/36, Blansko (sídlo provozovatele není výdejním místem ani kamenným obchodem).
 2. „Poskytovatelem“ se dále rozumí provozovatel Obchodu. Poskytovatel je řádně zapsán a registrován u Živnostenského úřadu Brno-město, jenž je na příslušném úseku své působnosti kontrolním orgánem vůči Poskytovateli a Obchodu.
 3. „Službou“ se rozumí služby nabízené Poskytovatelem v Obchodu.
 4. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o pořízení konkrétní Služby.
 5. „Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Poskytovatelem uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 6. „Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Službu v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
 7. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


2. Objednání a nákup Služby

 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Službu, o jejíž pořízení má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu nebo odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana osobních údajů).
 2. Samotné uveřejnění a nabízení Služby Poskytovatelem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření smlouvy ohledně dané Služby ze strany Poskytovatele, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Poskytovatele. Pro prezentaci Služby prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jejího pořízení se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Služby v Obchodu není právně účinným návrhem Poskytovatele na uzavření smlouvy k takové Službě.
 3. Za návrh na uzavření smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétní Služby je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka k dané Službě Poskytovateli.
 4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Službu uvedenou v Objednávce.
 5. Pouhé potvrzení o doručení objednávky ze strany Poskytovatele se nepovažuje za akceptaci Objednávky Zákazníka.
 6. Teprve potvrzením o akceptaci Objednávky (ať již učiněným v potvrzení o doručení Objednávky nebo samostatně) ze strany Poskytovatele dochází k přijetí návrhu na uzavření smlouvy Poskytovatelem se Zákazníkem ohledně konkrétní Služby uvedené v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení o akceptaci Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy ke konkrétní objednané Službě.
 7. Obsah kterékoli smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (Objednávky) Zákazníka, tedy jak Služby, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové smlouvy neuvedené v Objednávce jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 8. Zákazník, který je Spotřebitelem, výslovně souhlasí, aby v případě, že předmětem jeho Objednávky bude poskytnutí Služby, byla tato Služba poskytnuta nebo bylo započato s jejím plněním již po uzavření smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle §1829 OZ. Zákazník, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že v takovém případě nemá po splnění smlouvy právo na odstoupení od smlouvy dle §1829 OZ. Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


3. Realizace Objednávky

 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
 2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Poskytovatele i tehdy, jestliže Poskytovatel vyrozumí Zákazníka, že Objednávku nepřijímá či odmítá, nebo v případě, že Poskytovatel nepotvrdí Zákazníkovi akceptaci Objednávky dle čl. II odst. 6 bez zbytečného odkladu.
 3. Pokud je objednanou Službu možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky dané Služby (Službu je možno dodat v jiné ceně, rozsahu či provedení), je Poskytovatel oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má Zákazník zájem o Službu za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
 4. Jestliže se Zákazník vyjádří Poskytovateli dle odst. 3 ve lhůtě určené Poskytovatelem, že má zájem o Službu i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.
 5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Poskytovatelem, že má zájem o Službu i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.


4. Informace Zákazníka

 1. Poskytovatel zároveň těmito obchodními a reklamačními podmínkami poskytuje Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.
 2. Identifikační údaje Poskytovatele jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a reklamačních podmínek.
 3. Název, hlavní charakteristika Služby a její cena je vždy uvedena ve specifikaci Služby v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takové Služby učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem dané Služby i její cenou seznámil.
 4. Cena Služby v rámci Obchodu je uvedena s DPH a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.
 5. Zákazník je povinen uhradit cenu Služby s daní příslušnou k dané Službě či smlouvě.
 6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, náklady za dodání a dopravu, apod.).
 7. Poskytovatel neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku a takové náklady na své straně nese Zákazník sám.
 8. Pokud doba platnosti nabídky Služby v Obchodě není uvedena, má se za to, že nabídka Služby platí do odvolání či do vyčerpání zásob.
 9. Každá uzavřená smlouva v rámci obchodu je dále Poskytovatelem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.
 10. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 11. Smlouva prostřednictvím Obchodu může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.


5. Poskytnutí Služby

 1. Služba se považuje za poskytnutou jejím provedením.


6. Platební podmínky

 1. U Služby hrazené předem formou bezhotovostního převodu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po akceptaci Objednávky zálohovou fakturu na plnou výši ceny Služby včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou Zákazníkovi odešle písemně na adresu Zákazníka nebo v elektronické podobě na email uvedený Zákazníkem v Objednávce.
 2. Po obdržení zálohové faktury dle odst. 1 je Zákazník povinen ve lhůtě splatnosti takové faktury uhradit fakturovanou částku na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
 3. I kdyby bylo možno objednanou Službu poskytnout dříve, poskytne Poskytovatel službu Zákazníkovi nejdříve poté, co dojde k připsání fakturované částky dle zálohové faktury na účet Poskytovatele.
 4. Nebude-li fakturovaná částka dle zálohové faktury vystavené dle odst. 1 připsána na účet Poskytovatele ve lhůtě její splatnosti, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy k dané Službě.
 5. U Služby hrazené teprve po jejím poskytnutí vystaví Poskytovatel Zákazníkovi fakturu na plnou výši ceny Služby včetně příslušných poplatků a nákladů po poskytnutí Služby, kterou Zákazníkovi odešle písemně na adresu Zákazníka nebo v elektronické podobě na email uvedený Zákazníkem v Objednávce. Fakturovanou částku je Zákazník povinen uhradit v souladu s fakturou ve lhůtě její splatnosti.


7. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem (ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne jejího uzavření, jinak dle §1829 OZ.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele na jeho adresu uvedenou v čl. I odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Zboží, které je součástí Služby, a které Spotřebitel obdržel (dále jen „zboží“) a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu Poskytovatele nejpozději do 14 dnů od takového odstoupení.
 5. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu tímto čl. VII, vrátí Poskytovatel Spotřebiteli obdrženou platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak.
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 ponese náklady spojené s vrácením zboží.
 8. Spotřebitel nemá právo odstoupit podle tohoto článku od smlouvy na zboží, které bylo Poskytovatelem zhotoveno na zakázku Spotřebitele podle jeho přání, nebo které bylo jakkoli upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele.
 9. Bez ohledu na výše uvedené není Spotřebitel v souladu s §1837 písm. a) OZ oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto byly s jeho předchozím výslovným souhlasem splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 10. Ustanovení čl. VII odst. 1 až 9 se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.


8. Reklamace Služeb

 1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se u zboží či Služby vyskytly v době 24 měsíců po převzetí zboží či Služby. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn zboží či Službu reklamovat dle příslušných právních předpisů.
 2. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:
  1. byly reklamovány v rozporu s odst. 1,
  2. mají původ v užívání zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
  3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do zboží,
  4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží či Služby.
 3. Při uplatnění práv z vad zboží je Zákazník povinen předložit reklamované zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).
 4. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí zboží Zákazníkem, resp. od poskytnutí příslušné Služby.


9. Nároky z vad

Zákazník má veškerá práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení OZ.


10. Posouzení reklamace

 1. Reklamované zboží spolu s označením smlouvy, na základě které byla Služba poskytnuta, zašle Zákazník zpět Poskytovateli na adresu Poskytovatele.
 2. Reklamovanou službu i její vadu Zákazník v reklamaci přesně popíše a označí smlouvu, na základě které byla Služba poskytnuta.
 3. K reklamaci nesplňující podmínky dle odst. 1 nebo 2 nebude Poskytovatelem přihlíženo.
 4. Dopravu reklamovaného zboží hradí Zákazník.
 5. Reklamované zboží nelze Poskytovateli zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Poskytovatelem přihlíženo.


11. Vrácení zboží (článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)

 1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen vrátit Poskytovateli zboží tehdy, jestliže dojde k zániku smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ke konkrétnímu zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od smlouvy.
 2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi povinnost k vrácení zboží Poskytovateli, je Zákazník povinen vrátit Poskytovateli zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.
 3. V případě, že Zákazník převzal od Poskytovatele zboží osobním odběrem, je Zákazník povinen zboží vrátit a předat Poskytovateli ve lhůtě dle odst. 2 v sídle Poskytovatele. Náklady na vrácení zboží nese Zákazník.
 4. Zákazník je povinen předat Poskytovateli zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jež byly součástí dodání.
 5. V případě porušení povinnosti dle odst. 4 je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi:
  1. částku odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Zákazníka se zbožím,
  2. přímé náklady na opravu zboží ve skutečné výši takových nákladů,
  3. přímé náklady na čištění zboží,
  4. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.
 6. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 5 do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování Zákazníkovi.
 7. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi cenu zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 5) teprve poté, co Poskytovateli bude ze strany Zákazníka vráceno zboží, ohledně něhož Zákazník takto odstoupil od smlouvy.
 8. Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.


12. Ochrana osobních údajů

 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v konkrétním formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
 2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Poskytovatel povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 3. Pravidla pro správu osobních údajů a pro jejich zpracování jsou uvedena v samostatném dokumentu.


13. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Poskytovatelem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 2. V případě spotřebitelského sporu mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (internetová stránka: http://www.coi.cz).
 3. Uzavřená smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Poskytovatelem při objednávání prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
 4. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.
 5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.
 6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky a též před uzavřením smlouvy byly Zákazníkovi ze strany Poskytovatele poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
 7. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.


12. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:  .............................................

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o  ......................................

- Datum obdržení ..................................... 

- Jméno a příjmení Spotřebitele .............................

- Adresa Spotřebitele .......................

 - Podpis Spotřebitele .......................................

 - Datum ..................................

Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube