ČOV

ČOV je zkratka pro "čistírna odpadních vod". Jedná se o zařízení, které slouží k čištění komunálních, průmyslových nebo zemědělských odpadních vod před jejich vypuštěním do přírodních recipientů, jako jsou řeky, jezera nebo moře. Cílem čištění je odstranit znečišťující látky, snížit zatížení životního prostředí a zabránit negativním dopadům na ekosystémy a lidské zdraví.

ČOV obvykle obsahuje několik stupňů čištění, které mohou zahrnovat:

1. Mechanické čištění: Odstranění hrubých nečistot a písku.
2. Biologické čištění: Rozklad organických látek mikroorganismy.
3. Chemické čištění: Použití chemikálií k odstranění fosforu a dusíku a dalších nežádoucích látek.
4. Pokročilé čištění: Další stupně pro odstranění specifických kontaminantů, jako jsou těžké kovy nebo mikropolutanty.

Čistění odpadních vod je klíčové pro ochranu vodních zdrojů a udržení kvality vodního prostředí.