Likvidace tekutých odpadů

Důležitou součástí firmy Kaiser servis je též zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a kapalných odpadů – chemická ČOV, kterou provozujeme v Brně, v areálu firmy Zetor a.s.. Zde náš kvalifikovaný personál provádí čištění tekutých odpadů - zařazených do kategorie „N“ (nebezpečný odpad) nebo „O“ (ostatní odpad) a odpadních vod.

Abychom našim stávajícím i potencionálním zákazníkům lépe vysvětlili princip fungování naší chemické ČOV, popíšeme vám modelovou situaci toku odpadů od jejich původce do doby bezpečné a ekologické likvidace odpadu.

Náš modelový zákazník, firma Kovovýroba s.r.o., se specializuje na kovovýrobu a obrábění kovů. V této výrobě je důležitou provozní kapalinou emulze, jež slouží například jako chladící médium v obráběcích strojích. Po určitém čase používání se snižuje její účinnost, zvyšuje se obsah mechanických nečistot, kovového prachu, pilin, špon..., a proto je nutné ji nahradit emulzí novou a staré emulze se zbavit. Ve firmě Kovovýroba s.r.o. mají ke shromažďování odpadní emulze podzemní jímku o objemu 10 m3. Ekolog si objednal u firmy Kaiser servis odvoz odpadní emulze. V požadovaný den přijedeme k zákazníkovi sací cisternou. Odpadní emulze do 15 minut odčerpáme do našeho sacího vozidla a po vyřízení zákonných formalit - jako je vystavení a potvrzení evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu a nákladního listu, odpad opouští brány našeho zákazníka. Odpadní emulze je klasifikována dle Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, tudíž přeprava odpadu probíhá v režimu ADR. 

Cisternové vozidlo s odpadem přijede od zákazníka do naší chemické ČOV a čeká na vypuštění do příjmových jímek. Již v této první fázi je naším laborantem proveden odběr vzorku odpadu a vstupní laboratorní rozbor v naší laboratoři. Chemický rozbor odpadu provádí chemik – laborant a jeho cílem je zjištění míry znečištění, obsah těžkých kovů. Chemik na základě vstupního rozboru odpadu stanoví přesný postup likvidace odpadu, který musí obsluha ČOV důsledně dodržovat. Odpadní emulze je vypuštěna do příjmových jímek a čeká ji „procházka“ celou soustavou šesti stupňového čištění. Chemik celému procesu čištění odpadu dohlíží, odebírá průběžné vzorky odpadní vody, které v laboratoři analyzuje. Konečným produktem odpadní emulze jsou 3 složky: olej, kal a voda. Odpadní voda prochází na naší chemické ČOV procesem několikanásobné automatické filtrace, na jejímž konci provedeme závěrečný kontrolní laboratorní rozbor. Dokonale vyčištěná odpadní voda, která splňuje přísné limity kanalizačního řádu, je řízeně vypouštěna do kanalizačního systému. Odpadní olej je dále využit např. jako palivo do cementáren. Kal je odvodněn na hodnotu cca 80% sušiny a je dále odvezen na biodegradační plochu nebo spalovnu nebezpečných odpadů.

Na odstranění odpadů máme na naší chemické ČOV zpracovaný podrobný manuál, který přesně řeší postup, jak daný odpad likvidovat, jaké pomocné přípravky nebo práškové sorbenty je třeba do kapalných odpadů dávkovat, časy zdržení atd. Tyto postupy jsou součástí know-how firmy Kaiser servis.

Pokud máte zájem o osobní prohlídku nejmodernějšího zařízení na likvidaci tekutých odpadů a odpadních vod v ČR, rádi vás u nás uvítáme.

Nebo nás rovnou poptejte zdarma. Je to jednoduché, rychlé a cenovou nabídku dostanete do 24 hodin.

Videoprezentace nejmodernější čistírny na kapalné odpady v České republice:
 
 
 

Mohlo by se vám hodit