Biologický odpad

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, žížal a dalších živých organismů, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. Po proběhnutí biologického rozkladu se tento odpad mění ve stabilizovanou organickou hmotu.

Každý rok se v zemích Evropské unie vyprodukuje více jak 140 milionů tun biologicky rozložitelného odpadu. Produkce biologického odpadu má významné dopady na životní prostředí, především v podobě vylučování metanu. Jedná se o skleníkový plyn, jehož účinek je až 23krát silnější než účinky oxidu uhličitého, pokud je ponechán volně na skládkách.

Velmi důležitou součástí skupiny biologických odpadů jsou biologicky rozložitelné komunální odpady, mezi které jsou řazeny např. odpadní papír a lepenka, oděvy, textilní materiály, odpady z tržišť, kal ze septiků a žump a mimo jiné i biologicky rozložitený odpad z kuchyní a stravoven. Jedná se o odpady zařazené dle Katalogu odpadů do skupiny 20.

Nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady vyplývá z řady zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných právních norem České republiky a dále z legislativních norem EU. Můžeme jmenovat např. směrnici Rady 1999/31/ES z 26.dubna 1999 o skládkách odpadů. Tato směrnice obsahuje opatření k postupnému snižování biologických odpadů ukládaných na skládku. Dalším předpisem řešícím problém s bioodpadu v Evropské unii je Zelená kniha z 3.12.2008, jejímž úkolem je prozkoumat možnosti dalšího vývoje v nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.

V důsledku standardizace naší legislativy s legislativou EU dochází k zamezování zkrmování zbytků jídel a prošlých potravin. Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 299/2003 Sb., § 58 říká, že kuchyňské odpady nesmí být používány ke krmení zvířat. Jedná se převážně o odpad, který je podle Katalogu odpadů zařazován pod katalogové číslo 20 01 08 - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.

Co můžeme pod tento kód odpadu zařadit?
• zbytky ovoce a zeleniny
• tepelně zpracované maso
• veškeré zbytky jídel z kuchyní a stravoven
• prošlé potraviny zbavené všech obalů

A co by nemělo být součástí biologického odpadu?
• syrové maso a kosti
• konfiskáty živočišného původu
• plastové obaly
• kelímky, talířky, tácky a příbory na jedno použití
• jedlé oleje a tuky
• odpady klasifikované jako nebezpečný odpad


Odpad z kuchyní a jídelen
V rámci výše uvedených norem musí být s kuchyňskými odpady zacházeno podle zpřísněných požadavkůGastro odpad musí být ukládán do sběrných nádob určených pouze na tento druh odpadu. Společnost Kaiser servis vám zajistí poskytnutí sběrných nádob, pravidelný svoz gastro odpadu a bezpečné využití odpadu. Náš svozový systém je založen na sběru odpadu s výměnou nádob. Sběrné nádoby na kuchyňský odpad jsou označeny dle zákonných požadavků. Odpadové nádoby dostanou naši zákazníci zpět čisté a vydesinfikované.

Využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní v souladu se zákonem o odpadech zajišťujeme ve dvou typech zařízení – kompostárny a bioplynové stanice.

V případě zpracování odpadu v kompostárnách dochází za kontrolovaných podmínek k rozkladu organického materiálu za přístupu vzduchu (aerobní technologie). Výsledkem této biologické metody využívání je kompost, plynný oxid uhličitý a vodní pára.

bioplynových stanic jde o řízený proces rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu (anaerobní technologie). Výsledným produktem tohoto procesu je bioplyn a digestát. Digestát je nerozložený zbytek, který lze dále rozdělit na tuhý  – separát a na tekutý - fugát. Bioplyn se následně přeměňuje na elektrickou energii.

Přenechte Váš biologický odpad nám. Poptejte nás online a zdarma ještě dnes.
 
 

Mohlo by se vám hodit