Čištění nádrží a čištění jímek je pro nás hračkou

Jednou z činností firmy Kaiser servis je čištění nádrží a čištění jímek všech možných druhů a typů. Nádrže se v zásadě rozdělují podle umístění, na nadzemní a podzemní. Druhým způsobem pohledu je rozdělení podle druhu uchovávaného média.

Převážná většina nádrží, se kterými se při čištění setkáváme, slouží pro uchovávání popřípadě transportu paliv. Princip čištění palivových nádrží je prakticky u všech druhů uchovávaných médií shodný. Vždy je bezpodmínečně nutné postupovat se zvýšenou opatrností. Vzhledem k tomu, že při čištění nádrží vstupují naši technici do výbušných prostor, jsou beze zbytku vybaveni podle ADR (evropské dohody o přepravě nebezpečných věcí) nejiskřivými pracovními pomůckami, včetně pracovních oděvů. Bez této výbavy by prakticky nebylo možné zahájit čištění jakékoliv palivové nádrže.

Prvním krokem při čištění je zpřístupnění nádrže. Obzvláště u nádrží na čerpacích stanicích umístěných tzv. „v pojezdu“ se stává, že jsou jejich víka časem natolik zarezlá, že nejdou odstranit za použití běžné techniky. V případě, že se takováto komplikace vyskytne, je třeba víko povolit za použití ryze mechanických postupů! Po zpřístupnění nádrže přichází na řadu její řádné odvětrání. Pro odvětrávání nádrží používáme výkonné ventilátory v nevýbušném provedení s dlouhým textilním rukávem. Ten se spustí do nádrže a zajišťuje odvod výbušných par na povrch. Celý proces odvětrávání trvá dle velikosti v řádech hodin. U velkých benzínových nádrží i déle. Po dokonalém odvětrání nádrže naši technici sestoupí přímo do palivové nádrže. Pomocí speciálního čerpadla na hořlaviny nebo sacího cisternového vozidla v provedení ADR odčerpají z nejnižšího bodu (tzv. kalníku) zbytkové médium (mohou to být ropné kaly, vyjeté oleje, zbytky PHM). Likvidace těchto nebezpečných odpadů je provedena podle charakteru odpadu ve vlastním zařízení, které Kaiser servis provozuje(demulgační stanice nebo biodegradační plocha) nebo v partnerské spalovně nebezpečných odpadů. Jakmile v nádrži nezůstane žádné médium, přejdeme k vlastnímu čištění nádrže. Nádrž se čistí mechanickými postupy, za použití sorpčních prostředků. Pro dokonalé odstranění veškerých nečistot používáme speciální ekologicky odbouratelný přípravek. Veškeré nebezpečné odpady, které při čištění vzniknou, jsou kategorizovány, podle katalogu odpadů jako odpady kategorie „N“ - nebezpečné odpady. Jsou uloženy v nádobách určených pro převoz nebezpečných odpadů a plně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a následně je zajištěna bezpečná likvidace odpadů. U nádrží je po vyčištění provedena kontrola nádrže, defektoskopie a těsnostní zkouška.

Dalším typem nádrží, se kterými se při čištění setkáváme, jsou nádrže s mazutem nebo topným olejem. Mazut se dříve hojně využíval na vytápění například v cukrovarech a jiných větších podnicích. Na nádrže s mazutem narážíme většinou při demolicích starých továren, výtopen, popř. již zmiňovaných cukrovarů a podobně. Čištění mazutových nádrží je velmi specifická záležitost. Mazut se může v nádržích vyskytovat v různých skupenstvích od kapalného přes kašovité, až po prakticky tuhé připomínající svou povahou asfalt. Pro umožnění čištění takovýchto nádrží je ideální mazut převést právě do kapalného resp.čerpatelného skupenství. Využíváme přitom nízkého bodu tání mazutu. Za pomocí speciálních otopných těles odpadní mazut postupně rozehřejeme do té míry, že je možné jej odčerpat pomocí cisternového vozidla. Rozehřátý mazut odčerpáme a převezeme jej k bezpečné likvidaci. V případě, že mazut z jakéhokoliv důvodu nelze převést do kapalné formy, nezbývá než tuhé usazeniny ručně vytěžit. Tuhý sediment - odpad se následně odváží k likvidaci pomocí kontejnerových souprav. Pro transport se v tomto případě používají přepravní kontejnery s uzavíratelnými víky, aby byl zajištěn bezpečný transport odpadu do zařízení, kde bude provedena bezpečná a ekologická likvidace mazutu.

Nezabýváme se však pouze čištěním nádrží na hořlaviny nebo paliva. Vyčistit dokážeme prakticky jakoukoliv nádrž, ať je to už nádrž na vodu, retenční nádrž, popřípadě nádrž na splaškové nebo odpadní vody. Pro vyčištění používáme ve většině případů výkonného cisternového vozidla. Princip čištění nádrží a čištění jímek je přitom vesměs stejný. Cisternovým vozem nejprve odsajeme obsah nádrže a to i včetně kalů usazených na dně nádrží. Následně nádrže vyčistíme pomocí vysokotlaké horké vody, která je osazená na cisternové nástavbě. Pro dokonalé odstranění veškerých nečistot používáme speciální vodní pistoli osazenou rotační tryskou. V případě, že je znečištění ropné povahy, dávkujeme do zásobníku tlakové vody speciální odmašťovací přípravky. Ty v kombinaci s horkou tlakovou vodou zajistí dokonalé odstranění veškerých nečistot ropného charakteru.

Troufneme si opravdu na „velké kousky“ našim rekordem je čištění nádrže o objemu 150 000 m3, kdy se za pomocí speciálních postupů z nádrže těžil těsnící olej.

Přenechte čištění na profesionály. Poptejte nás ještě dnes. Kalkulaci Vám zašleme do 24 hodin.
 
 

Mohlo by se vám hodit