Ekologická újma. Nová povinnost od 1.1.2013!

Už víte o nové povinnosti?
Od 1.1.2013 vzniká všem firmám nová povinnost mít provedeno Hodnocení rizika ekologické újmy dle Nařízení vlády č. 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Co je ekologická újma?
Ekologickou újmou se dle zákona rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo.

Koho se týká?
Dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě se vztahuje na společnosti, které provozují činnosti dle přílohy č. 1. zákona a ukládá provozovatelům (právnickým i fyzickým osobám) těchto činností nést plnou odpovědnost za škody způsobené na životním prostředí. Hlavní povinností společnosti je dle § 3 předcházet vzniku ekologické újmy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Společnosti mají povinnost v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy provést nezbytná preventivní opatření dále sdělit ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy a o provedení preventivních opatření.

Hodnocení rizik ekologické újmy musí provést provozovatelé disponující povolením, dle některého ze složkových zákonů v rozsahu:
1) Integrované povolení
2) Využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů
3) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
4) Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních
5) Odběr povrchových vod
6) Odběr podzemních vod
7) Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
8) Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
9) Zacházení se závadnými látkami
10)  Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
11)  Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
12)  Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
13)  Přeshraniční přeprava odpadů do, z a přes Českou republiku
14)  Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
15)  Nakládání s těžebním odpadem

Jedná se tedy především o spalovny, skládky, čistírny odpadních vod, energetické závody, biodegradační plochy, podniky těžkého průmyslu, chemické laboratoře, zpracovatele odpadů, přepravce nebezpečných látek, zemědělce, bioplynové stanice, stavební společnosti, čerpací stanice a dalších provozovatele činností a zařízení.

Jak postupovat?

nejprve si musíte zjistit, zda máte povinnost hodnocení rizik ekologické újmy provádět. Pokud provozujete některou z výše uvedených činností nebo pokud jste v minulosti způsobili ekologickou újmu, jste povinni zpracovat základní hodnocení rizika vzniku ekologické újmyv případě, že výsledek základního hodnocení rizik ekologické újmy nepřesáhne 50 bodů nevzniká další povinnost. V opačném případě vám může vzniknout povinnost zpracovat podrobné hodnocení rizik ekologické újmyJestliže náklady na nápravu potenciální ekologické újmy, které zjistíte na základě podrobného hodnocení, dosáhnou na částku 20 000 000 Kč, je potřeba se proti možnosti vzniku ekologické újmy finančně zajistit

Pokuta v případě nezpracování?
Pokud nebudete mít k 1.1.2013 zpracováno hodnocení rizik ekologické újmy, nemůžete provozovat činnost a hrozí vám pokuta
až do 5 mil. Kč.

Nevíte jak na to?
Nevadí, kontaktujte nás hned. Rádi pro vás připravíme nabídku a Hodnocení rizik ekologické újmy pro vás následně zpracujeme. Naše ceny jsou velmi příznivé a garantujeme zpracování do 5 dní od obdržení všech podkladů.

Nebo nás přímo poptejte v naší online poptávce. Je to jednoduché, zdarma a cenovou nabídku dostanete do 24 hodin.
 
 

Mohlo by se vám hodit