Označování a balení odpadů a chemických látek

Novela zákona o odpadech, která byla senátem schválená 12. 8. 2015, má dopad i na značení odpadů. Přesnější rozsah a způsob jejich označování řeší novela vyhlášky 383/2001Sb. Grafické symboly označující odpad a chemické látky budou již jen podle CLP (Classification, Labeling and Packaging)!

Změny v klasifikaci a symbolech

Od 1. června 2015 se mění dílčí aspekty pro značení nebezpečných odpadů. Zásadní změny proběhly v klasifikaci nebezpečných vlastností odpadu a také v používání CLP symbolů. Pro chemické směsi, které byly klasifikované, označené a balené před 1. 6. 2015 mohou mít staré symboly, a to až do 1. 6. 2017.

Jednotný základ pro vnitrostátní i mezinárodní předpisy

Systém GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek) již přijalo mnoho zemí celého světa. Tento systém je v současnosti používán jako základ vnitrostátních i mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných látek
Ve formátu PDF je možné stáhnout si na internetu nové identifikační listy a také nové etikety pro nebezpečné odpady.

Rozdíly v původním znění zákona a v jeho novele lze jednoznačně spatřit v následující tabulce převzaté ze stránek www.envigroup.cz

Původní příloha č. 2 zákona o odpadech

Příloha III směrnice 2008/98/ES

nebezpečná vlastnost

nebezpečná vlastnost

dotčené H-věty

H1 Výbušnost

HP 1 Výbušné

H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241

H2 Oxidační schopnost

HP 2 Oxidující

H270, H271, H272

H3-A Vysoká hořlavost

HP 3 Hořlavé

H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261

H3-B Hořlavost

H4 Dráždivost

HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči

H314, H315, H318, H319

H5 Škodlivost zdraví

HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí

H370, H371, H335, H372, H373, H304

H6 Toxicita

HP 6 Akutní toxicita

H300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332

H7 Karcinogenita

HP 7 Karcinogenní

H350, H351

H8 Žíravost

HP 8 Žíravé

H314

H9 Infekčnost

HP 9 Infekční

odpady obsahující nebezpečné mikroorganismy nebo jejich toxiny

H10 Teratogenita

HP 10 Toxické pro reprodukci

H360, H361

H11 Mutagenita

HP 11 Mutagenní

H340, H341

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu

EUH029, EUH031 a EUH032

H13 Senzibilita

HP 13 Senzibilizující

H317, H334

H14 Ekotoxicita

HP 14 Ekotoxický

odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

H205, EUH001, EUH019, EUH044

Identifikační listy nebezpečných odpadů

Identifikační list shromažďovaného odpadu musí být umístěn buďto přímo na nebezpečném odpadu anebo alespoň v blízkosti shromažďovacího prostředku. Kompletní vzorová dokumentace je k zakoupení na internetu.

Rádi vám poradíme jak označovat nádoby na nebezpečný odpad.

 
 

Mohlo by se vám hodit