I živnostník musí mít smlouvu na odvoz komunálního odpadu

Všichni podnikatelé a živnostníci si musí podle platných zákonů zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství. Druhou možností je zapojit se do obecního systému svozu komunálního odpadu na základě smlouvy. Ti, kteří by tuto povinnost nesplnili, riskují udělení poměrně vysokých pokut. Jako právnické osoby se řadí podnikající osoby do skupiny původců odpadu, tudíž pro ně platí jednoznačná pravidla daná zákonem.

Kdo všechno je původce odpadu

Za původce odpadu se považují právnické či fyzické podnikající osoby. Jsou to tedy i drobní živnostníci, jako například kadeřníci, účetní, ale také obchodníci nebo provozovatelé restaurací. A ti všichni jsou zákonem vázáni k plnění povinností podle § 16 zákona o odpadech. V povinnostech je zahrnuta i nutnost mít uzavřenou smlouvu na likvidaci odpadu s vlastním dodavatelem služeb v oblasti svozu komunálního odpadu.

Co hrozí za nesplnění

Při nedodržování pravidel pro nakládání s odpadem hrozí podnikateli riziko pokuty. Pokud by se na takového podnikatele zaměřila dokonce samotná inspekce životního prostředí - ČIŽP, může se pokuta vyšplhat až do výše několika miliónů.

Když si živnostník vybere vlastního dodavatele

Pokud se dal podnikatel či živnostník cestou výběru vlastního dodavatele služeb spojených s odpadovým hospodářstvím, je povinen nejprve z odpadu vytřídit odpad nebezpečný, dále pak složky, které jsou dále využitelné, tedy tříděné plasty, papír a sklo. Zbytek po vytřídění zařadit do směsného komunálního odpadu. Na základě uzavřené smlouvy pak dodavatel zajistí následující naložení jak s vytříděným, tak se směsným odpadem. Pozor! Důležité je, aby byla smlouva na svoz odpadu uzavřena jen a pouze s oprávněnou osobou, to znamená s firmou, která vlastní veškerá povolení potřebná pro podnikání v oblasti odvozu a likvidace odpadů. Základními dokumenty jsou živnostenský list pro nakládání s odpady vyjma nebezpečných, koncesní listina pro nakládání s nebezpečnými odpady a povolení ke sběru a výkupu odpadů vydané příslušným Krajským úřadem.

Potřebujete smlouvu na svoz komunálního odpadu?

Rádi pro vás smlouvu na svoz odpadu z vaší živnosti připravíme ještě dnes. Naše ceny jsou pevné a naše služby profesionální. Vyzkoušejte naši online poptávku.
 
 

Mohlo by se vám hodit