Evidence přepravy nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady nelze přepravovat, aniž by byla jejich přeprava nahlášena Ministerstvu životního prostředí. Je možné učinit tyto kroky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Zákonem č. 223/2015 Sb., ze dne 12. srpna 2015, se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je to § 40. Dochází tak i ke změnám v evidenci přepravy nebezpečných odpadů.

Další novela zákona o odpadech

Ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. vychází další novela zákona o odpadech. Tuto novelu podepsal prezident již na konci srpna a platnosti nabyla 1. 10. 2015. Novela reaguje na několik řízení, která jsou vedena v ČR ze strany Evropské komise pro nakládání s odpady.

Do konce roku 2016 možné dva způsoby

Přechodná ustanovení dle čl. II bodu 7 dávají možnost pokračovat ve vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů takovým způsobem, jak je zavedeno v současnosti. Tento způsob lze uplatňovat až do konce roku 2016. Systém ISPOP musí však být schopen již od 1. 1. 2016 umožňovat ohlášení přepravy podle § 40, tak jak to vyplývá z ustanovení 223/2015 Sb.

Další povinnosti ze zákona

Odesilatel nebezpečného odpadu je povinen každou přepravu ohlásit na ohlašovacím listu, a to ještě před jejím zahájením. V listinné podobě je povinen přiložit tento doklad ke každé zásilce. Ohlašovatel musí do 3 dní po ukončení přepravy nahlásit i případné změny, pokud k nim došlo. Stejně tak do 3 dnů po ukončení přepravy musí potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z přepravy. Následně je třeba také zadat informace o přepravě také do systému Ministerstva životního prostředí. K nakládání s nebezpečnými odpady je možné využít také datové schránky. Některé povinnosti vyplývající ze zákona v bodě 2) může za odesilatele splnit příjemce.

Kdy nevzniká ohlašovací povinnost

Přepravu nebezpečného odpadu není třeba nahlašovat, pokud se koná pouze v areálu provozovny a také v případě, že odesílatel je nepodnikající fyzická osoba.

 
 

Mohlo by se vám hodit