Přistavení kontejneru na stavební suť

Každoročně s příchodem jara nastupuje ze strany stavebníků zvýšený zájem o odvoz stavební suti. Stavební odpad to nejsou jen klasické zbytky cihel, či jiného zdiva, omítek, obkladů nebo dřevěných konstrukčních prvků, ale také suť s příměsí - zbytky síťových rozvodů anebo odpadní vodovodní potrubí. Naštěstí je většina těchto stavebních odpadů plně recyklovatelná, což chrání naši přírodu i nás samotné od dalšího znečišťování našeho životního prostředí.

Stavební odpady – významný zdroj druhotných surovin

Z výše uvedeného vyplývá, že produkce stavebních odpadů představuje opravdu významnou položku všech vyprodukovaných odpadů v ČR. Již v roce 2010 splnila Česká republika plán odpadového hospodářství, který počítal s tím, že se opětovně využije až 75 % veškerých stavebních a demoličních odpadů. V tomto nastaveném trendu se daří pokračovat i díky tomu, že se recyklace stavebních odpadů stala doslova dynamicky se vyvíjejícím oborem.

Uzákoněna povinná likvidace stavebních odpadů

V naší legislativě je zakotvena povinnost likvidovat stavební suť a další stavební odpad prostřednictvím sběrných dvorů (týká se občanů) a firem specializovaných na odvoz stavebního odpadu. Takovou specializovanou firmou je i naše firma Kaiser servis, která zajišťuje přistavení kontejneru a svoz stavebního odpadu nejen v Brně a blízkém okolí, ale díky celé síti poboček i kdekoli jinde v republice. Zavolat nám můžete na naši firemní infolinku zdarma na číslo 800 888 248, která je v provozu nonstop anebo nás kontaktujte online. Pokud tedy nemůžete jakýmkoli vhodným způsobem znovu využít stavební odpad pro svou další konstrukční činnost, můžete se obrátit přímo na nás.

Stavební suť může obsahovat i nebezpečné látky

V ČR třídí odpady již 72 % obyvatelstva, ale bohužel stále se setkáváme s jevem, kdy na okrajích anebo dokonce přímo v chráněných částech přírody vídáme nejrůznější stavební suť, kterou sem vyvážejí nesvědomití spoluobčané. Nejen, že taková místa přírodu hyzdí, ale mohou ji i významným způsobem ohrozit, neboť stavební suť často obsahuje i nebezpečné látky. Sami je mnohdy neodhalíme, a i z toho důvodu je důležité sjednat si přistavení kontejneru a odvoz stavební suti specializovanou firmou, která se postará nejen o odvoz suti samotné, ale i o její roztřídění a také o likvidaci případných škodlivých látek v ní obsažených.

Naše firma má oprávnění k převzetí odpadu

Podle platné legislativy jsme v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb. o odpadech  oprávněni k převzetí odpadu, a to i odpadu stavebního, tedy i stavební suti. Jsme připraveni se na vaši žádost prokázat platným oprávněním k těmto úkonům. Zároveň se vám postaráme i o veškerou agendu, která s odpadovým hospodářstvím souvisí. V případě potřeby vám můžeme dodat sběrné kontejnery na odpad, a to i na odpad nebezpečný, které budou řádně označeny. Rovněž vám na požádání vypomůžeme s nastavením vašeho odpadového hospodářství tak, abyste se nemuseli do budoucna obávat sankcí uložených správními orgány.

Co je zahrnuto do stavebního a demoličního odpadu

A na závěr ještě důležitá zmínka o tom, co všechno v sobě zahrnuje pojem stavební a demoliční odpad. Jedná se o komoditu, jejímž obsahem mohou být cihly, beton, zdivo, keramické obklady, sklo, plasty, dřevo střešní tašky, kovy, dehtové produkty, asfaltové směsi, kamenivo, vytěžená hlušina i vytěžená zemina. Dále zahrnuje také stavební materiály s obsahem azbestu, izolační materiály.

Potřebujete ještě dnes přistavit kontejner na stavební odpady?

Nechte si zpracovat nabídku na přistavení kontejneru a odvoz stavební sutě. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my Vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci.
 
 

Mohlo by se vám hodit