Potřebujete popelnici na směsný odpad z vašeho obchodu?

Jedná-li se o komunální směsný odpad, potom je třeba pořídit popelnici o objemu 120 l nebo 240 l, větší kontejnery 1100 l. Na odvoz komunálního odpadu se můžete obrátit na Kaiser servis...

Podle zákona musí každý občan starší jednoho roku platit za odvoz odpadu a zároveň má tedy každá obytná jednotka právo na svou popelnici. Ovšem i firmy a živnostníci, kteří svou činností produkují odpady, jsou povinni ze zákona zajistit třídění a odvoz odpadu. Zákon o odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem. Pokud produkujete odpad vhodný k separaci, potom si pořiďte popelnice nebo kontejnery na tříděný odpad (podle množství odpadu). Jedná-li se o komunální směsný odpad, potom je třeba pořídit si klasickou černou plastovou popelnici o objemu 120 l nebo 240 l, větší plastové kontejnery mají potom objem 1100 l. Na odvozu komunálního odpadu se můžete domluvit s vedením obce, kde podnikáte, nebo se obrátit přímo na Kaiser servis. Tato firma se specializuje na odvoz a likvidaci odpadu. Zajistí pro vás pravidelné odvážení odpadu a v případě potřeby také zapůjčení nádob na odpad. Výhodou je, že svoz odpadu si domluvíte na den, který vám nejlépe vyhovuje, Kaiser servis zajišťuje svoz komunálního odpadu dokonce i o víkendu. 

Co říká zákon o původcích odpadů

Podle § 16 zákona o odpadech jsou původci odpadů povinni:
1. odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
2. zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
3. odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby)
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
4. shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
5. zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
6. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
7. vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
8. ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
9. platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

Produkujete-li při vašem podnikání či živnosti odpady, zajistěte si včas svoz a likvidaci odpadu u specializované firmy a neriskujte milionové pokuty. Domluvte si svoz směsného komunálního odpadu u firmy Kaiser servis a první dva měsíce vám bude komunální odpad odvážet zcela ZDARMA.

Neváhejte a nechte si i vy připravit zdarma nabídku svoz komunálního odpadu od profesionálů.
 
 

Mohlo by se vám hodit