Potřebujete popelnici na směsný odpad provozování vašeho obchodu?

...zapůjčení nádob na odpad. Výhodou je, že svoz odpadu si domluvíte na den, který vám nejlépe vyhovuje, Kaiser servis zajišťuje svoz komunálního odpadu...

Podle zákona musí každý občan starší jednoho roku platit za odvoz odpadu a zároveň má tedy každá obytná jednotka právo na svou popelnici. Ovšem i firmy a živnostníci, kteří svou činností produkují odpady, jsou povinni ze zákona zajistit třídění a odvoz odpadu. Zákon o odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem. Pokud produkujete odpad vhodný k separaci, potom si pořiďte popelnice nebo kontejnery na tříděný odpad (podle množství odpadu). Jedná-li se o komunální směsný odpad, potom je třeba pořídit si klasickou černou plastovou popelnici o objemu 120 l nebo 240 l, větší plastové kontejnery mají potom objem 1100 l. Na odvozu komunálního odpadu se můžete domluvit s vedením obce, kde podnikáte, nebo se obrátit přímo na Kaiser servis. Tato firma se specializuje na odvoz a likvidaci odpadu. Zajistí pro vás pravidelné odvážení odpadu a v případě potřeby také zapůjčení nádob na odpad. Výhodou je, že svoz odpadu si domluvíte na den, který vám nejlépe vyhovuje, Kaiser servis zajišťuje svoz komunálního odpadu dokonce i o víkendu. 

Co říká zákon o původcích odpadů
Podle § 16 zákona o odpadech jsou původci odpadů povinni:
1. odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
2. zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
3. odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
4. shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
5. zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
6. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
7. vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
8. ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
9. platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákon


Produkujete-li při vašem podnikání či živnosti odpady, zajistěte si včas svoz a likvidaci odpadu u specializované firmy a neriskujte milionové pokuty. Domluvte si svoz směsného komunálního odpadu u firmy Kaiser servis a první dva měsíce vám bude komunální odpad odvážet zcela ZDARMA.

Neváhejte a nechte si i vy připravit zdarma nabídku svoz komunálního odpadu od profesionálů.
 
 

Mohlo by se vám hodit