Kam s nebezpečným kapalným odpadem?

Nebezpečný odpad je druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat a při manipulaci s ním hrozí další nebezpečí. Nelze s tímto druhem odpadu nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem či odpadem určeným k běžné recyklaci, nelze ho ukládat do otevřených skládek ani spalovat v běžných spalovnách např. na komunální odpad apod. Likviduje se tedy buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Jednou z nich je společnost Kaiser servis, která se specializuje na ekologickou likvidaci kapalných odpadů již 14 let.

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje vlastnosti, jako jsou výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, ekotoxicita, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při jejich odstraňování nebo schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami. Patří sem odpad, který vzniká průmyslovou výrobou, v zemědělství, v dopravě, stavebnictví nebo ve zdravotnictví, což jsou u kapalných odpadů především syntetické barvy, laky, ředidla, mořidla, oleje, tuky, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, fotochemikálie nebo těkavé látky.

Tušíte, co se děje s vodou a špínou z vašeho auta po umytí v mycí lince?
Takto znečištěná voda se shromažďuje v jímce, kterou musí čas od času provozovatel myčky vyčistit a odpad vyčerpat. Právě tento kal a zaolejovaná voda se pročišťuje tak, že se z této vody stane opět téměř pitná voda. Jednu z nejmodernějších čističek odpadních vod v České republice najdeme ve společnosti Kaiser servis, ve které se zpracovávají průmyslové kapalné odpady a odpadní vody. Tato čistička dokáže vyčistit až 6 kubíků odpadů za hodinu, při ideálním stavu 144 kubíků za den. Chemicky znečištěnou vodu vyčistí a vrací zpět do ekosystému. Čistící proces probíhá pod dohledem kontrolních úřadů, jako je např. Česká inspekce životního prostředí. Znamená to, že na všechny úkony jsou přesně zpracované postupy a několikrát denně se kontroluje jakost vypouštěných vyčištěných vod tak, aby byla splněna přísná kritéria.

V Kaiser servisu znají tajemství čisté vody
Čistička odpadních vod je tím zázrakem, bez kterého by se naše ekologie neobešla. Žádná kanalizace, ale cisternová doprava přemístí znečištěnou odpadní vodu přímo do společnosti Kaiser servis, která sídlí v areálu firmy Zetor v Brně, kde specializovaní pracovníci již vědí, jaký druh odpadu budou daný den zpracovávat. Po odborném zhodnocení odpadu přichází na řadu průmyslová čistička odpadních vod, kde mimo další čisticí chemikálie pracují čtyři nejdůležitější látky, jimiž jsou kyselina sírová, hydroxid sodný, bentonit a speciální chemikálie s názvem polymerní flokulant.

Proces čištění vod je velmi specifický
Nedá se říct, že pro každý odpad daný proces čištění funguje stejně. Všeobecně ale platí, že odpadní vody nejprve projdou procesem okyselení a následně alkalizace. Tímto procesem se v odpadní vodě rozbourají vazby, které v sobě drží znečištění. Následně se do odpadní vody přimíchá bentonit, který funguje jako lapač nečistot. Jako poslední se přidá zázračná látka polymerní flokulant, díky níž se nečistoty ve vodě srazí a klesnou ke dnu. Nad vrstvou nečistot se objeví vyčištěná voda.

Nečistota z kapalných odpadů
Znečištěné odpadní vody, případně průmyslové odpadní vody, se promění na tři druhy materiálu. Tím nejdůležitějším je vyčištěná voda, splňující přísné limity kanalizačního řádu, která se řízeně vypouští do kanalizačního systému. Druhým výstupem je kal, jsou to vlastně nečistoty, které po vyčištění vzniknou. Vzhledem k tomu, že stále obsahují velké množství vody, lisují se pod obrovským tlakem v kalolisu, kde se z nich stává tuhá hmota, vzhledem připomínající jílovou hlínu. Tento materiál se dále upravuje v dekontaminačním zařízení, případně je převezen na skládku nebezpečného odpadu. Posledním výstupem je olej, ten umějí v Kaiser servisu odloučit především z průmyslových odpadních vod. Oleje jsou následně zpracovávány, odstraňuje se z nich voda a mechanické nečistoty. Poté jsou převezeny do rafinerií, kde se z nich vyrábějí oleje nové, které si kupujeme například do našeho motorového miláčka.

„Naší specializací je samozřejmě čistění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že jsme odjakživa chtěli poskytovat ekologické služby v plném rozsahu, zabýváme se také likvidací veškerých dalších pevných odpadů. Provozujeme autodopravu od dodávkové přes nákladní, kontejnerovou až po speciální cisternovou v současné době máme ve vozovém parku 16 vozidel na přepravu odpadů. Dále provozujeme biodegradační plochu, kde likvidujeme tuhé odpady s obsahem ropných látek, čistíme komunikace po haváriích, likvidujeme ekologické havárie, svážíme komunální odpady z klasických popelnic, čistíme a monitorujeme kanalizace, zajišťujeme rozbory jak pitných, tak odpadních vod. V neposlední řadě se také staráme o bezpečnost chodníků a cest v zimě i v létě. Je to práce na plný úvazek, ale když vidíte, že má práce především ekologický smysl, tak ji musíte mít rádi," říkají Radim Opluštil a Milan Gaží, majitelé firmy Kaiser servis.

Požádejte o pomoc profesionály a poptejte Vaši cenu online a zdarma.

zdroj: magazín Rodinka

Podívejte se na nejmodernější chemickou čistírnu na kapalné odpady v ČR:
 
 
 

Mohlo by se vám hodit