Jak předcházet vzniku nebezpečných odpadů?

Nebezpečné odpady jsou všude kolem nás. Nemluví se o nich tolik, kolik by si zasloužily, protože odborníci nechtějí veřejnost děsit. Problém je v tom, že ale často lidé odpady za nebezpečné nepovažují a nechají je povalovat jen tak na zahrádce za domem a neví vůbec o zdravotních rizikách, která pro ně z toho plynou. Naopak je třeba vědět právě o nebezpečných odpadech, aby se dalo eliminovat riziko jejich působení na organismy či okolní přírodu.

Co je vlastně nebezpečný odpad
Důležité je definovat, co je a co není nebezpečný odpad. Odpad je hodnocen jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů během jejich odstraňování: výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Vykazuje-li odpad alespoň jednu z těchto uvedených vlastností, potom jej označujeme jako odpad nebezpečný.

Mezi nebezpečné odpady se řadí zejména zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, dále repelenty, zbytky čisticích prostředků z domácnosti, zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, použitých olejů, lepidel, nemrznoucích směsí a také chemikálie vznikající jako odpad při průmyslové výrobě. Dalšími nebezpečnými odpady jsou olověné akumulátory, staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční) a výrobky s obsahem azbestu.

Co dělat s nebezpečným odpadem
Nebezpečný odpad je nutné shromažďovat v označených nádobách a nechávat jej pravidelně odvážet a odborně likvidovat specializovanými firmami, jako je třeba firma Kaiser servis, aby nevznikalo riziko ohrožení životního prostředí. To se týká především průmyslových firem a živnostníků, při jejichž činnosti nebezpečné odpady vznikají. Je třeba produkci nebezpečných odpadů omezit na minimum a využívat ekologické postupy výroby a když už nebezpečné odpady při výrobě vznikají, nechat je ekologicky zlikvidovat. Když se totiž nebezpečné odpady správně skladují, je možné alespoň některé z nich recyklovat.

Nechte si zpracovat nabídku na likvidaci nebezpečných odpadů. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my Vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci.

 
 

Mohlo by se vám hodit