Jak postupovat při ekologické havárii?

I přes veškerou snahu provozovatelů výrobních či zpracovatelských provozů a dodržování bezpečnostních předpisů týkajících se především nakládání s nebezpečnými odpady, může dojít k ekologické havárii. Jak v takovém případě postupovat?

Prvním krokem je neprodlené nahlášení havárie kompetentní společnosti, která začne ihned pracovat na odstranění příčin a také následků havárie. Mezi opatření odstranění škodlivých následků patří likvidace uniklých látek, sledování jakosti vody a uvedení postiženého místa do původního stavu. Postupy likvidace havárií se liší v závislosti na místu havárie, složení půdy a rozsahu havárie.

Firma Kaiser servis je odborníkem na likvidaci nebezpečných odpadů, v případě ekologické havárie garantuje výjezd techniky do hodiny od nahlášení škody. Postup při likvidaci následků havárie zahrnuje odčerpání škodlivin, ošetření kontaminovaného prostoru a zamezení dalšímu šíření do okolí. Celý prostor havárie je třeba vyčistit a nebezpečný odpad odvézt a ekologicky zlikvidovat.

Únik nebezpečných látek do kanalizace

Při odstraňování následků ekologické havárie v kanalizaci, je třeba nejprve zaslepit odtokovou větev a odčerpat kontaminovaný obsah. Je třeba pracovat rychle, protože zaslepení se provádí speciálními kryty z folií zasypaných pískem nebo sorbentem. Ty ale mají jen omezenou kapacitu záchytu kontaminantu.

Zasažení povrchových vod

Postup odstranění následků havárie, která zasáhla povrchové vody, závisí především na charakteru nebezpečného odpadu, především na jeho hustotě a rozpustnosti ve vodě. Nejtěžší je odstraňování rozpustných látek. V takovém případě je třeba vodu odčerpat nebo vodní tok dotovat neznečištěnou vodou a koncentraci znečištění tak snížit. Je-li látka ve vodě nerozpustná a sedimentuje, řeší se zasažení vodního toku vybagrováním dna v místě usazení kontaminantu. Látky ve vodě nerozpustné s nižší hustotou než voda plavou na hladině a lze je tedy poměrně jednoduše sebrat a zlikvidovat.

Postup likvidace havárie při zasažení zeminy
Při havárii může být zasažena okolní půda. Kontaminovanou zeminu je tedy třeba odbagrovat a odvézt na biodegradační plochu. Postižená oblast je potom zavezena čistou zeminou.

Místa zasažená ekologickou havárií je třeba sledovat pomocí odebírání a analyzování vzorků, aby bylo zajištěno úplné odstranění následků havárie.

Buďte připraveni i na tuhle skutečnost. Rádi vám připravíme smlouvu ve které se zavážeme k likvidaci ekologické havárie ve vaší firmě.

 
 

Mohlo by se vám hodit