I malý živnostník musí mít popelnici na směsný odpad

Že ke každému rodinnému domu či bytu náleží popelnice na směsný komunální odpad, to je u nás samozřejmostí. Málokdo však ví, že i podnikatelé a živnostníci, kteří svou činností produkují odpady, jsou povinni ze zákona zajistit třídění a odvoz odpadu. Zákon o odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem.

Podle § 16 zákona o odpadech pak musí původci odpadů:

  • odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
  • zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
  • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby)
  • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
  • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
  • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
  • ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
  • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.


Záleží především na druhu odpadu, pokud se jedná o komunální odpad, mohou se podnikatelé smluvně domluvit s obcí a využívat zavedený systém odvozu odpadu. Nemají-li smlouvu, jsou povinni zajistit externě odbornou firmu, která se postará o odvoz a zpracování odpadu. Firma Kaiser servis nabízí živnostníkům a podnikatelům komplexní řešení nakládání s odpady. Brněnským firmám, živnostníkům a úřadům vyváží směsný komunální odpad za bezkonkurenčně nejlepší cenu. Nemáte-li popelnici, můžete si ji zapůjčit. Výhodou je, že svoz odpadu si domluvíte na den, který vám nejlépe vyhovuje, Kaiser servis zajišťuje svoz komunálního odpadu dokonce i o víkendu.

Produkujete-li při vašem podnikání či živnosti odpady, zajistěte si včas svoz a likvidaci odpadu u specializované firmy a neriskujte milionové pokuty. Domluvte si svoz směsného komunálního odpadu u firmy Kaiser servis a první dva měsíce vám bude komunální odpad odvážet zcela ZDARMA.

Neváhejte a nechte si i vy připravit zdarma nabídku svoz komunálního odpadu od profesionálů.
 
 

Mohlo by se vám hodit