Ekologické laboratoř Nanolab

Laboratoř Nanolab se specializuje na rozbory a analýzy v různých oblastech životního prostředí. Mezi její služby patří:

1. Rozbor odpadů: Tento typ analýzy se zaměřuje na identifikaci a kvantifikaci složení komunálních nebo průmyslových odpadů. Cílem je určit potenciální rizika pro životní prostředí a lidské zdraví a navrhnout optimální způsob jejich zpracování nebo odstranění.

2. Rozbor odpadních vod: Analýza odpadních vod zahrnuje měření fyzikálních, chemických a biologických parametrů vody, která byla znečištěna v důsledku domácích, komerčních nebo průmyslových aktivit. Rozbor pomáhá určit účinnost čistících procesů a zda odpadní voda splňuje normy pro vypouštění do přírodních vodních toků.

3. Rozbor nebezpečných odpadů: Nebezpečné odpady obsahují látky, které mohou být toxické, korozivní, reaktivní nebo hořlavé. Analýza těchto odpadů je klíčová pro bezpečnou manipulaci, skladování a likvidaci. Laboratoř zjišťuje složení a koncentrace nebezpečných složek a poskytuje informace nezbytné pro správné označení a klasifikaci odpadu podle právních předpisů.

Výstup z těchto analýz a rozborech je důležitý pro zajištění ochrany životního prostředí a pro plnění legislativních požadavků. Laboratoř Nanolab tedy hraje klíčovou roli v procesu environmentálního managementu a v prevenci negativních dopadů na ekosystémy a lidské zdraví.