Povinnosti živnostníka v oblasti odpadů

Řešíte otázku svozu odpadu své firmy? Potřebujete minimalizovat náklady za likvidaci firemního odpadu? Anebo vám prostě jen nevyhovují pevně stanovené termíny pro svoz odpadu komunálního? Všechny tyto otázky se stanou zodpovězenými, jakmile se obrátíte na odpadářskou firmu, která tyto úkoly vezme na svá bedra.

Povinnosti živnostníků a firem

Jako živnostníci či majitelé firem jste si zajisté vědomi povinností spojených s nakládáním s odpady. Soukromé nebo právnické osoby jsou zodpovědné za nakládání s veškerým odpadem, který jejich firma vyprodukuje. Je třeba mít na zřeteli, že v takovýchto případech je i komunální odpad předmětem smlouvy o odpadech. Smlouva na odvoz směsného komunálního odpadu musí být uzavřena mezi firmou a obcí, v níž je odpad shromažďován a odkud je odvážen a následně likvidován.

Za nedodržení zákona hrozí sankce

Původce odpadů je nejen povinen mít uzavřenu smlouvu na jejich likvidaci, ale také odpady zařazovat dle druhů a kategorií, zajišťovat jejich přednostní využití a odpady, jež nelze využít převést na firmu k tomu oprávněnou. Rovněž je nutné vedení evidence odpadů a jejich likvidace a tuto evidenci pak archivovat. Za nedodržování Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001 hrozí sankce, a to v rozpětí od 300 tisíc až do 10 milionů Kč. Při představě vydání takovýchto částek na pokutách jistě každý uzná, že je vždy lepší oslovit odpadářskou firmu, která na základě společné smlouvy vše vyřeší, a to plně v souladu s právními předpisy.

Přehledná příručka ČAOH

Na základě dlouhodobého prosazování povinného zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce vypracovala ČAOH (Česká asociace odpadového hospodářství) přehlednou příručku, která slouží jako drobný průvodce živnostníků povinnostmi a možnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech. Příručku lze získat od asociace zdarma.

Připravíme vám nabídku.
 
 

Mohlo by se vám hodit