I malý živnostník musí mít popelnici na směsný odpad

Že ke každému rodinnému domu či bytu náleží popelnice na směsný komunální odpad, to je u nás samozřejmostí. Málokdo však ví, že i podnikatelé a živnostníci, kteří svou činností ...Že ke každému rodinnému domu či bytu náleží popelnice na směsný komunální odpad, to je u nás samozřejmostí. Málokdo však ví, že i podnikatelé a živnostníci, kteří svou činností produkují odpady, jsou povinni ze zákona zajistit třídění a odvoz odpadu. Zákon o odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem.

Podle § 16 zákona o odpadech pak musí původci odpadů:

  • odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
  • zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
  • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby)
  • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
  • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
  • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
  • ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
  • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.


Záleží především na druhu odpadu, pokud se jedná o komunální odpad, mohou se podnikatelé smluvně domluvit s obcí a využívat zavedený systém odvozu odpadu. Nemají-li smlouvu, jsou povinni zajistit externě odbornou firmu, která se postará o odvoz a zpracování odpadu. Firma Kaiser servis nabízí živnostníkům a podnikatelům komplexní řešení nakládání s odpady. Brněnským firmám, živnostníkům a úřadům vyváží směsný komunální odpad za bezkonkurenčně nejlepší cenu. Nemáte-li popelnici, můžete si ji zapůjčit. Výhodou je, že svoz odpadu si domluvíte na den, který vám nejlépe vyhovuje, Kaiser servis zajišťuje svoz komunálního odpadu dokonce i o víkendu.

Produkujete-li při vašem podnikání či živnosti odpady, zajistěte si včas svoz a likvidaci odpadu u specializované firmy a neriskujte milionové pokuty. Domluvte si svoz směsného komunálního odpadu u firmy Kaiser servis a první dva měsíce vám bude komunální odpad odvážet zcela ZDARMA.

Neváhejte a nechte si i vy připravit zdarma nabídku svoz komunálního odpadu od profesionálů.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube